Mga salik sa pagdating ng mga kanluranin

Nabigyang-halaga ang papel ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya II. Paksa: Unang yugto, Ikalawang yugto, at Epekto ng Kolonyalismoat Imperyalismosa Timog at Kanlurang Asya( ika-16 hanggang ika-20 siglo) B. Paalala: Lahat ng mga sagot ng mag-aaral ay ipatala sa journal o repleksiyonnotebook upangbalikan sa huling bahagi ng panlinang(Firm-up). Ipabasa ang unang teksto ukol sa dahilan ng kolonyalismo at imperyalismo na nasa modyul, para mas lumawak ang pang-unawa ng mga mag-aaral iminumungkahi ang iba’t ibang reperensiya sa Asya nanasa ibaba ng gawain blg. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral para maunawaan ang teksto. Ano ang aral na natutunan sa rebelyon para sa mga mananakop at sa sinakop? Lagyan ng E_kung Ekonomiya, P_kung Pulitika, at S/K_kung Sosyo-Kultural na epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Asya. Ang India ang naging tagapagtustos ng mga hilaw na materyales at pamilihan ng produktong Kanluranin. Maraming katutubo ang yumakap sa Kristiyanismo _____3. Maaaring talakayin dito ang bansang India, Dubai, Saudi Arabia, Israel at iba pang bansa sa Timog at Kanlurang Asya na nakaranas ng kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin ngunit sa kasalukuyan ang mga bansang ito ay nakahanda na sa panibagong hamon ng kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin. Sa kabila ng ginawa ng prinsipal, may naidulot ba itong mabuti sa iyo? Mga Mungkahing Babasahin: Asya Noon, Ngayon at sa Hinaharap ni Teofisto Vivar et al Asya Pag-usbong at Pag-unlad nina Grace Estela C. Sa iyong palagay, ang imperyalismo ba ay totoong nagbigay ng magandang kinabukasan at pag-asa sa mga bansang sinakop? Sa puntong ito, maaaring gawing formative test ito upang malaman ng guro kung may taglay ng pang-unawa ang mga mag-aaral at maaari ng tumungo sa mas malalim na gawain o hindi pa.

Mga Konsepto: kalakalan, merkantilismo,kapitalismo,kolonyalismo, imperyalismo C. Babasahin: Modyul 3, grade 8 ng Araling Panlipunan pp.______ D. Paglinang sa Aralin Alamin(Explore/Knowledge) Gawain Blg. 1: Pagbasa sa isang kaso(case study) Ipabasa sa mga mag-aaral ang isang kaso. Pagkatapos maipabasa at maipaunawa ang kaso maaari ng tumungo sa: Pamprosesong tanong: 1. Sa bahagi ng Tips/Trivia/Additional Readings ang guro ay maglagay ng mga ibang suhestiyon sa ikagaganda ng gawain blg.1,aralin 1 GAWAIN BLG. Maaaring ibigay ng maaga sa mga mag-aaral ang teksto para magkaroon ng oras na mapag-aralan at maunawaan ito. Markahan ng guro ang presentasyon batay sa kriterya sa ibaba. Maghanda para sa talakayan at maaaring itanong ang mga sumusunod: Pangkat 1 - Ang Mga Krusada Pangkat 2 – Ang Paglalakbay ni Marco Polo Pangkat 3 – Renaissance Pangkat 4 – Ang Pagbagsak ng Constantinople Pangkat 5 – Ang Merkantilismo Rubric para sa Powerpoint Presentation Mga Kraytirya Natatangi 5 puntos Mahusay 4 puntos Medyo Mahusay 3 puntos Hindi Mahusay 2 puntos Kaalaman sa paksa Kalidad ng mga impormasyon o ebidensiya Kaalaman sa kontekstong pangkasaysayan Estilo at pamamaraan ng presentasyon Disenyong teknikal, pagpapatupad at pagganap sa presentasyon Kabuuang Marka Pamprosesong Tanong: 1. Paano nakahikayat ang mga dahilan na ito upang manakop ng mga bansa sa Asya ang mga Kanluranin? Sa inyong palagay nakabuti ba sa mga bansa sa Asya ang mga dahilang ito sa pananakop ng mga Kanluranin? Naging kapaki-pakinabang ba ito sa kanilang mga bansa? Mga Mungkahing Babasahin: Asya Noon, Ngayon at sa Hinaharap ni Teofisto Vivar et al Asya Pag-usbong at Pag-unlad nina Grace Estela C. Nagkaroon ng “fixed border” o takdang hangganan ang teritoryo ng bawat bansa. Anyo ng Kolonyalismo noong: PAGKAKAIBA PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA 16-17 SIGLO 18-19 SIGLO Pamprosesong Tanong 1. Mateo etal Asya Tungo sa Pag-unlad nina Evelina Viloria et. Adelina Sebastian, et al Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya nina Mangubat at Villa GAWAIN 14: BRAINSTORMING Magpagawa ng brainstorming. Isulat ang iyong ideya ukol sa kolonyalismoat imperyalismo. Kung hindi pa malinaw sa mga mag-aaral, ang guro ay mag-isip ng malikhaing gawain(strategic intervention) upang matamo ng mga mag-aaral ang dapat na malinang na kakayahan ukol sa aralin.

Magpabuo ng limang pangkat na may sampung miyembro sa bawat pangkat. Pagkatapos maipagawa sa bawat mag-aaral ang pagkukulay. Ipasagot sa mga mag-aaral ang nakahandang Timeline. Kategorya/ Pamantayan Pinakatama 5 Medyo Tama 4 Malinaw 3 Malabo 2 Pamagat Epektibo, nakatatawag pansin at madaling maunawaan Epektibo at madaling maunawaan Simple at madaling maunawaan Walang pamagat Petsa Kumpleto ang petsa ng mga pangyayari, Tiyak at tumpak ang lahat ng pangyayari May kulang na 1-2 petsa ng mga pangyayari, May 2-3 mali o Malabo sa mga pangyayari Maykulang na 3-5 petsa sa mga pangyayari, mahigit sa lima ang hindi tiyak Hindi tiyak ang mga nawawalang pangyayari,halos lahat ng pangyayari ay di tiyak Istilo at Organisasyon Sumasakop sa lahat ng mahahalagang panahon,tama at pare-pareho ang pagitan ng bawat taon/petsa Sumasakop sa lahat ng mahahalagang panahon, may 2-3 petsa sa panahon na hindi kapareho ang pagitan Sumasakop sa lahat ng mahahalagang panahon, nagtataglay ng 5 petsa/panahon na di pare-pareho ang pagitan Dalawa lamang ang nasasakop ng mahahalagang panahon, hindi pareho-pareho ang pagitan ng mga petsa/panahon Nilalaman Nagtataglay ng 11-15 pangyayaring kaugnay ng paksa Nagtataglay ng 8-10 pangyayaring kaugnay ng paksa Nagtataglay ng 6-7 pangyayaring kaugnay ng bansa Nagtataglay ng 5 lamang pangyayaring kaugnay ng paksa Layunin Malinaw at tiyak Malinaw ngunit di gaanong tiyak Hindi malinaw Walang ibingay na layunin TIMELINE RUBRIC Pamprosesong Tanong: 1. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral para magawa ito. Ano ang pagkakaiba ng sistemang Kapitalismo sa Mandato? Paano naging makapangyarihan sa daigdig ang mga Europeo, ang mga Amerikano ? Sa kabila ng paghahari ng mga mananakop sa Timog at Kanlurang Asya, may natutuhan ba ang mga Asyano sa pagdating ng mga Kanluranin? Mahalagang maging malinaw sa mga mag-aaral ang lahat ng mga kaalaman at pang-unawa na kakailanganin sa aralin na ito upang mahusay na magampanan ang huling gawain para sa modyul. Kritikal na ipasusuri ang impluwensiya ng pananakop ng mga Kanluranin sa pamumuhay ng mga bansa sa rehiyon ng Timog at Kanlurang Asya. Ipabahagi sa klase sa ilang mag-aaral ang natapos na gawain. Gagabayan ng guro ang mga mag-aaral sa isang pangkatang talakayan na may kaugnayan sa isang sitwasyon tungkol sa pagpapakita ng nasyonalismo sa paaralan. Matapos masagutan ng mga mag aaral ang kanilang Concept Cluster ay maaaring sundan ito ng isang malayang talakayan upang mabigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na maipaliwanag ang kanilang mga kasagutan na isinulat sa unang kahon na may tatak na Initial Answer ng kanilang Concept Cluster.

Magkaroon ng talakayan at magpabuo ng ebidensiya at suporta sa panig ng Oo at Hindi. Magpabuo ng dyad sa bawat pangkat na kinabibilangan para mapaghambing at masuri ang ginawa ng bawat pangkat. Paalalahanan ang mga mag-aaaral na mahalagang maunawaan at masuri ang mga mahahalagang impormasyong naunawa sa teksto (ika-14 hanggang ika-17 siglo) sa unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ipasulat at ipasuri ang mga mahahalagang pangyayari sa unang yugto ng kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya mula ika-14 hanggang ika-17 siglo. Paalalahanan ang mga mag-aaralna mga mahahalagang impormasyon na kanilang naunawaan sa teksto. Ipabigay pansin ang mga pagbabagong naganap(epekto) sa paraan ng pamumuhay ng mga Asyano. Pagkatapos ipagawa, tatawag ngmag-aaral para maibahagi ang kaniyang ginawang timeline. Maaaring ipagamit ang rubric bilang pamantayan sa pagtataya na nasa ibaba. Hayaang pumili ang pangkat kung sino ang magpapaliwanag sa harap ng klase. Bigyang-halaga sa talakayan ang paraan at patakarang ginamit ng mga Kanluranin sa pananakop . UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (IKA-16-17 SIGLO) Rehiyon(Bansa) Mananakop Paraan ng Pananakop Patakaran Timog (India) Portugal England France Kanluran(Oman at Muscat) Turkong Ottoman Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang mga patakaran na ginamit ng mga mananakop sa Timog Asya at sa Kanlurang Asya? Makatarungan ba ang ginamit na patakaran ng Ingles sa Timog Asya, ng Turkong Ottoman sa Kanlurang Asya? Paano nagbago ang pamumuhay ng Timog at Kanlurang Asya sa mga patakarang pinairal sa Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong naganap ? Kung ikaw ay isang mamamayan na nakaranas ng pananakop ng Kanluranin, ano ang iyong tugon sa sinabi ni Rudyard Kipling? Tunay ba na ang ng mga Kanluranin ay nakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Asyano? Mga Mungkahing Babasahin: Asya Noon, Ngayon at sa Hinaharap ni Teofisto Vivar et al Asya Pag-usbong at Pag-unlad nina Grace Estela C. Pagsasalaysay ng aralin, ipabasa ang teksto na nasa modyul at iminungkahing babasahin sa mga mag-aaral. Pangkat 1 – Timog Asya Pangkat 2 – Kanlurang Asya Ipaalaala na bigyan ng pokus sa pagsasalaysay ang mga pagbabagong naganap(epekto) sa paraan at patakaran ng pamumuhay ng mga taga- Timog at Kanlurang Asya sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo sa bansa, sa rehiyon. Mga Mungkahing Babasahin: Asya Noon, Ngayon at sa Hinaharap ni Teofisto Vivar et al Asya Pag-usbong at Pag-unlad nina Grace Estela C. Mga Kraytirya Natatangi 5 puntos Mahusay 4 puntos Medyo Mahusay 3 puntos Hindi Mahusay 2 puntos 1. ARALIN 2 : PAG- USBONG NG NASYONALISMO AT PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT KANLURANG ASYA Paksa (2.1) Ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya Paksa (2.2) Ang mga salik at pangyayaring nagbigay-daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo Paksa (2.3) Iba’t ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya Paksa (2.4) Bahaging ginagampanan ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo Paksa (2.5) Epekto ng nasyonalismo sa sigalot etniko sa Asya katulad ng partisyon/paghahati ng India at Pakistan Paksa (2.6) Mga pamamaraang ginamit sa Timog at Kanlurang Asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismong kilusang nasyonalista Paksa (2.7) Epekto ng mga digmaang pandaigdig sa pag-aangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista. Natutukoy ang kahulugan, anyo at manipestasyon ng nasyonalismo. Nakikilala ang mga nangunang nasyonalista sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Naipaliliwanag ang mga pangyayaring naganap sa mga bansa at mga mahahalagang salik ng nasyonalismo na pumukaw sa damdaming makabayan ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya. Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit sa pagpapakita ng nasyonalismo at ang mga naging epekto nito sa paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Nakaguguhit ng poster na nagpapakita ng diwa ng nasyonalismo sa iba’t ibang paraan. Naisasaloob ang pagpapahalaga ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya sa mga gawaing nasyonalismo ayon sa mga ginawa ng mga kilalang nasyonalista dito. Nasyonalismo sa Kanlurang Asya · Babasahin: Modyul 2 Teksto sa Gawain blg.4 , 7,10,14 Grade 8 Ikatlong Markahan, Araling Panlipunan · Kagamitan: Collage, Concept Map, Concept Cluster, Tree Diagram Format, Retrieval Chart, Rubrics, Mapa ng Timog at Kanlurang Asya, mga larawan ng nasyonalista, Reflection Log sample format III: PAMAMARAAN: A. Hihikayatin ang mga mag-aaral ng bawat pangkat na magbigay ng kanyang pananaw tungkol sa mga katanungan sa sitwasyon. Mula sa talakayan ng pangkat at pag-uulat tungkol sa sitwasyong ibinigay ng guro ay maaari nang ipakilala ang salitang nasyonalismo bilang nabuong konsepto. Sa gawaing ito,ay hihikayatin ang mga mag aaral na suriin ang 1 Collage na may kaugnayan sa pagpapakita ng nasyonalismo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Pagkatapos ng talakayan ay ipatago na sa mga mag aaral ang kanilang Concept Cluster, bigyan sila ng tagubilin na ang 3 pang natitirang kahon ay maaari nilang sagutin matapos ang mga susunod na gawain. Sa puntong ito, ay maaari nang ibigay ng guro sa kanila ang Teksto sa Gawain Blg.4 upang kanilang mabasa.

Mateo etal Asya Tungo sa Pag-unlad nina Evelina Viloria et. Adelina Sebastian et al Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya nina Mangubat at Villa Paalala: Sa bahagi ng Tips/Trivia/Additional Readings ang guro ay maglagay ng mga ibang suhestiyon sa ikagaganda ng gawain blg.4, aralin 1. Pakulayan ang mga bansang Asyano na sinakop ng mga Kanluranin sa rehiyon ng Timog at Kanlurang Asya sa inihandang mapa ng Asya. Anong mga bansa sa Asya ang mga nasakop ng mga Kanluranin? Anong bansa ang sinakop ng Portugal, England, at France sa Timog Asya? Mateo etal Asya Tungo sa Pag-unlad nina Evelina Viloria et. Adelina Sebastian et al Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya nina Mangubat at Villa GAWAIN BLG.8: i-TIMELINE MO…..! Mateo etal Asya Tungo sa Pag-unlad nina Evelina Viloria et. Adelina Sebastian et al Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya nina Mangubat at Villa GAWAIN BLG.9: DATA RETRIEVAL CHART Magpabuo ng limang pangkat. Mateo etal Asya Tungo sa Pag-unlad nina Evelina Viloria et. Adelina Sebastian, et al Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya nina Mangubat at Villa GAWAIN BLG. Batay sa inyong presentasyon, ano ang kolonyalismo? Pagkatapos, balikan ang mga naging sagot sa repleksiyon notebook. Itatanong samga mag-aaral kung naunawaan ang aralin. PAGNILAYAN AT UNAWAIN(Deepen/Understanding) GAWAIN 16: PAGBASA NG ISYUNG GLOBAl Pagpapabasa ng Isung Global na nasa modyul. Ano ang mga dahilan ng kaguluhang nagaganap sa Middle East? Saan nag-ugat ang ganitong hidwaan ng mga Arabe at mga Israeli, ng Iran at Iraq, ng Syria, ng Turkey, ng Lebanon at iba pang mga bansa sa Middle East? Anong mga paraan ang ginamit ng bansang Kanluranin at ng Amerika sa Middle East? Tama bang makialam ang mga Europeo at Amerika sa usaping pulitikal at sosyal sa Middle East? Gawain 17: Pagpapalalim ng Kaalaman Ipalalarawan ang epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng kastila sa karanasan ng Pilipinas sa kanilang sarili. Gawing gabay ng mga mag-aaral ang direksiyon sa modyul. Magpaguhit ng simbolo na naglalarawan ng una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismong naganap sa Timog at Kanlurang Asya.

GAWAIN 5: DISCUSSION WEB Ipasuri ang salitang merkantilismo batay sa teksto at mga reperensiya. GAWAIN BLG.7: MAP-KULAY Maghanda ang guro ng mapa ng Timog at Kanlurang Asya. Maaaring gumamit ng simbolo o kulay tulad ng halimbawa sa ibaba. Batay pa rin sa ipinabasang teksto na nasa modyul at mga mungkahing babasahin: Paggalugad at pagtuklas ng mga bansang Kanluranin. Batay sa teksto at sa mga iminungkahing reperensiya ipaunawa ang mga naging paraan, patakaran na ginamit ng mga Kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya sa unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo. Kaalaman sa kontekstong pangkasaysayan Rubric para sa Debate Pamprosesong Tanong: 1. Itatanong sa mga mag-aaral kung may kailangang pagtutuwid sa aralin. Pagtitibayin na ng mga mag-aaral ang mga nabuong pang-unawa sa paksa. Magpabigay ng isang halimbawa at anong aral ang kanilang natutunan na magagamit sa hamon ng makabagong panahon. ILIPAT/ISABUHAY(Transfer/Product/Performance) Magpagawa ng Editorial Cartoon. Magpalagay ng paliwanag sa ginawang editorial cartoon.

Magandang negosyo ang mga pampribadong paaralan na napagkukunan ng buwis ng pamahalaan D. Dahil sa pananakop ng ibang lupain TABLE OF SPECIFICATION SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN GRADE 8 GRADE 8 QUARTER 3 UNIT 3 UNIT TOPIC: Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transiyonal at Makabagong Panahon (16-20 siglo) UNIT DESIGNER: Dr. 1: PANAHON NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA(16-17 siglo) I. Naiisa-isa at Natatalakay ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pananakop ng mga Kanluranin sa unang yugto at ikalawang yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo (ika-16 hanggang ika-20siglo ) sa Asya 2. Paano nakamit ng Timog at Kanlurang Asya ang kasalukuyang kalagayan dulot ng kolonyalismo at imperyalismo? 14: PAGTATAYA NG EPEKTO Ipatataya ang epekto ng kolonyalismo at imperyalismong naganap sa Timog at Kanlurang Asya na nasa teksto at iminungkahing babasahin. Pagkatapos magawa ng mga mag-aaral magtanong upang mataya ang pumabor sa mabuti at di-mabuting epekto ng kolonyalismo at imperyalismo.

Mahusay na pagpapaliwanag ng mga isyu ukol sa mga kaisipan 6. Makabuo ng sariling pananaw ukol sa mga paksang tatalakayin 8. 1: TITLE PRE-ASSESSMENT: (Write another set of 20 multiple-choice items. Ano ang epekto nito sa katayuan ng bansa at mamamayan? Anong implikasyon ang mabubuo sa ganitong kaganapan? Ang pananakop ng mga dayuhan ay nagsilbing aral ng India. Ang pananakop ng mga Ingles sa India ay nakatulong sa pag-unlad ng kulturang Hindu. Ang pananakop ng mga Europeo ay lalong nagpahirap sa kabuhayanng mga Hindu. Ano ang naging epekto ng kolonyalisasyon sa mga rehiyon ng Asya? Naging masidhi ang pagkakaroon ng damdaming nasyonalismo ng mga Asyano upang ibangon ang kaunlaran ng bansa. Naging mapagbigay ang mga Asyano sa naisin ng mga dayuhang bansa. Natutunan ng mga Asyano ang manakop ng ibang lupain. Natutong magtiis ang mga Asyano alang-alang sa kapayapaan. Sa pakikipagsapalaran nakamtan ng India ang kasarinlan. Pagkakaroon ng pagkakataong makapag-aral ang mga mamamayan ng India *C.

LEARNING MODULE ARALING PANLIPUNAN VIII Ikatlong Markahan Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (16-20 siglo) MODYUL BLG.

3 ANG TIMOG AT KANLURANG ASYA SA TRANSISYONAL AT MAKABAGONG PANAHON (16-20 SIGLO) Introduksyon Ang modyul para sa yunit III ay tatalakay sa ginawang pananakop at pagtatatag ng imperyalismo at kolonyalismo ng mga Kanluranin sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya, gayundin sa naging tugon ng mga bansa sa nabanggit na mga rehiyon sa ginawang pananakop ng mga Kanluranin at kung paano ang mga ito ay nagdulot ng transpormasyon at mga pagbabago.

Maliban sa mga gawaing matatagpuan sa modyul, ang guro na gagamit nito ay hinihikayat na maging malikhain sa pamamagitan ng pagbibigay laya na higit pa niyang paunlarin ang modyul. Isa dito ay ang kilusang pinamunuan ni Bal Gangadhar Tilak na tinawag na rebolusyonaryong kilusan dahil gumamit ito ng marahas na pagkilos. gumamit ng paraang tahimik tulad ng di pagsunod sa mga kagustuhan ng mga British 14.

Maaaring magdagdag ng iba pang mga gawain kung sa inaakala niya ay higit pa itong makakatulong sa mabilis at madaling pag-unawa ng mga mag-aaral. paggalugad at pakikinabang ng mga Kanluranin sa mga yamang likas 11. Isinusulong naman ni Mahatma Gandhi ang kanyang pananaw na ang pinuno ng bansa ang siyang magpakita ng pagpapahalaga sa moralidad. Ang nakatawag pansin ay ang pinamunuan ni Mohandas K. Mga bata ang kinasangkapan niya sa paglaban sa British B. Ang nasyonalismo ay ang pagsibol ng damdaming makabayan. Ang panahon ng Kolonyalismo ng mga Kanluranin ay nagdulot ng iba’t ibang epekto sa mga bansang Asyano.

Search for mga salik sa pagdating ng mga kanluranin:

mga salik sa pagdating ng mga kanluranin-9mga salik sa pagdating ng mga kanluranin-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “mga salik sa pagdating ng mga kanluranin”

  1. Territory in importance developed into a full get, including staggering in relation score of the manyup exercises progymnasmataand feature of obtainable billions declamation in both equal double your dating deep inner game torrent deliberative genres.

  2. I am very firm about choosing a legit site because I am sick of the scammers and pointless flirters that have wasted my time and ruined my experience. I finally found a premium dating site worth investing in – from the point that this resource is intended for those people who desire to find either a man or a woman for communication, first of all.